sophiendal 2

Historie

1000 års historie gør ejendommen til landets ældste virksomhed. De danske konger i England ønskede at styrke kristendommen i fædrelandet og sendte engelske munke ind i centrum af Jylland for at grundlægge et kloster. Rejsen fulgte Gudenåen til Veng, hvor munkene ikke kunne sejle længere. Kloster nævnes i kilder fra år 1058. Ved reformationen kom gården på kongens hænder og gennem hundrede år fra enevældens indførelse lå her Skanderborg Slot’s skovridergård. Det var datidens Skov- og Naturstyrelse, der administrerede kongens jagt og skovdrift nord for Kolding. 

I 1767 manglede staten penge og solgte Skanderborg Slot med Venggård til amtmand gehejmeråd F. L. von Woyda, der oprettede et stamhus med adelige privilegier. Navnet Sophiendal er efter hans hustru Frederikke Anna Sophie. Efter tabet af Norge gik gården på tvangsauktion, hvor baron Jørgen Rosenkrantz, gift med Birgitte Charlotte Reedtz Thott og von Woydas arving blev ejer. Sønnen Gottlob opførte slottet i 1876 – 84. Han var en af forfatterne til landets første grundlov i 1849. 

I 1912 overtog sønnesønnen Holger Rosenkrantz gården og i 1942 solgte han til en sparekasserøver. Denne blev afsløret og endte i fængsel, og Holger måtte finde en ny køber. Det blev forpagteren fra Svandholm gods Johannes Jensen, i hvis tid bygningerne forfaldt. I 1965 købte entreprenør Erik Christensen godset og restaurerede det. I 1980-erne var landsretssagfører Orla Lokdam ejer indtil godset blev overdraget til et selskab med Orlas efterkommere som deltagere. Sophiendal har bevaret sit jordtilliggende omkring Veng siden stamhusets tid. Læs mere her.

Læs om hvordan Napoleon ville tilrane sig den danske trone via Sophiendal her og andre artikler her.

Sophiendal  Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Kontakt: