sophiendal 2

Historie

Sophiendals historie går helt tilbage til år 1058, hvor det nævntes som Sophiendal kloster grundlagt af de danske konger i England, der ønskede at styrke kristendommen i fædrelandet.

De sendte derfor engelske munke til Jylland for at grundlægge et kloster. Rejsen fulgte Gudenåen til Veng, hvor munkene ikke kunne sejle længere. 

Kongen overtog Sophiendal i Reformationenn og til Enevældens indførelse lå Sophiendal her, også kaldt Skanderborg Slot’s Skovriddergård. Sophiendal blev anvendt som datidens Skov- og Naturstyrrelse, som administrede kongens jagt og skovdrift nord fra Kolding. 

Sophiendal Slotshotel Historie
Sophiendal 1880

I 1767 manglede staten penge og solgte Sophiendal, også kaldt Skanderborg Slot, med Venggård til amtmand gehejmeråd F. L. von Woyda, der oprettede et stamhus med adelige privilegier.

Navnet Sophiendal er efter hans hustru Frederikke Anna Sophie. Da fædrelandet tabte Norge gik Sophiendal på tvangsauktion, hvor baron Jørgen Rosenkrantz, gift med Birgitte Charlotte Reedtz Thott blev ejer. Sønnen Gottlob var en af forfatterne til landets første grundlov i 1849. Han opførte Sophiendal, som det ser ud i dag i 1876 – 1884.

I 1912 overtog sønnesønnen Holger Rosenkrantz Sophiendal og solgte det i 1942 til en sparekasserøver. De blev afsløret og endte i fængsel og Holger måtte derfor finde en ny køber.

Det blev forpagteren fra Svandholm gods Johannes Jensen.
I 1965 købte entreprenør Erik Christensen godset og restaurerede det. I 1980 var landsretssagfører Orla Lokdam ejer indtil godset blev overdraget til et selskab med Orlas efterkommere. Sophiendal har bevaret sit jordtilliggende omkring Veng siden stamhusets tid. Læs mere her.

Læs om hvordan Napoleon ville tilrane sig den danske trone via Sophiendal her eller andre artikler om Sophiendal her.

Sophiendal Våbenskjold

Sophiendal  Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Kontakt: